Blått Kompetansesenter Sør


- mer bærekraftig blå vekst i Agder

Næring


mer verdiskaping og syssel-setting i blå sektor (akvakultur og fiskeri) i Agder gjennom å støtte infrastruktur og næringsrelevante prosjekter

Kunnskap


biddra til at Agder er internasjonalt anerkjent kompetanseregion på kyst og  videreutvikle gode læringsarenaer med fokus på opplevelse


Forvaltning


pådriver for marin arealplanlegging og tverrfaglig kystsoneforvaltning